جملات دکتر شریعتی

زشت زمزمه زیبا رهایی در گوش اسیری خواندن و نجرا بهشت با محکوم به دوزخ ...

 

روزگاریست که شیطان فریاد می زند : آدم پیدا کنید ، سجده خواهم زد ...

 

خداوند نعمت بزرگی که به انسانها داده است ، این است که از شنیدن سکوت عاجزاند و از این رو است که همه در آرامش زندگی می کنند .

 

دور باش اما نزدیک ، من از نزدیک بودنهای دور می ترسم ...

 

خدایا به من قدرت این را عطاکن که همان قدر که دوستش می دارم ، نیاز دوست داشتنش را در خود خاموش کنم ...

 

مجهول ماندن رنج بزرگ روح آدمیست و چه دردیست بالا تکلیفی میان وجود و عدم ...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید