روزنه ای به سوی خداوند

مقاله را گذاشت روی نیمکت. سعی کرد مثال هایی از تکوین فعل خداوند را به یاد آورد اما نتوانست. برخواست تا از پارک بیرون برود که صدا همانند گلوله ای داغ نشست توی گوش اش: «هرکس روزنه ای است به سوی خداوند؛ اگر اندوهناک شود. اگر به شدت اندوهناک شود»

+ چند روایت معتبر _ مصطفی مستور

/ 0 نظر / 24 بازدید