سوتی به سبک شیکه تهران

+من

داشتم "مثبت من" از شبکه تهران رو نگاه می کردم . مجری ک ازقضا یه دختر جوون بود داشت در مورد صحرخیزی صحبت می کرد و اینکه چقدر خوبه! یهو برگشت گفت :

شما هم چند وقتی صبح زود از خواب بیدار شین امتحانش بی ضرر نیس!!

جالب تر اینکه برنامه زنده هم نبود!!!

.

.

.

خانم ف . ف . ب چی می خوای از جون من؟؟؟

دفعه آخرت باشه بدون هماهنگی این طرفا پیدات میشه گلم!

 

 

/ 25 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
AlIrEzA

سلام خوبی؟وبلاگت عالی بود لینکت میکنم اگه افتخار بدی منو با اسم دهکده اس ام اس و دل نوشته ها بلینک ممنون درضمن شما که سوتی میگیرین از مجری ؛خودتون هم سوتی دادین عزیز" صحرخیز "نه "سحرخیز"[زبان][چشمک]

E Z R A E L

[شیطان] سلام . دو تا تصادفي داريم بايد برم ... فقط اومدم بگم خداييش وبلاگت تكه ... [شیطان]

محمد

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ شما با افتخار لینک شدید ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\_____________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞

منصور

به دیگران نخندیم بالاخره پیش میاد اون دختر ناز هم از زبونش در رفته تقصیری نداره طفلک

اقای خاص

سلام نماز روزتون قبول من نفهمیدم سوتیش چی بوده میشه واضخ تر بگید ممنون میشم اسم مجری چی بود

آقای خاص

میشه بگید مجری کی بود وسوتیش چی بود کاماتر بگین من متوجه نشدم اخه ممنون میشم نماز روزتونم قبول

احسان

سلام ممنون از وب خوبی که دارین میشه بگی کی سوتی داد ممنون میشم اسم مجری که سوتی داد جی بود و به کی گفت

احسان

سلام ممنون از وب خوبی که دارین میشه بگی کی سوتی داد ممنون میشم اسم مجری که سوتی داد جی بود و به کی گفت

احسان

منظور از این خانم ف . ف . ب چی می خوای از جون من؟؟؟ دفعه آخرت باشه بدون هماهنگی این طرفا پیدات میشه گلم! پیه منظور از این حرف چی بود

مجتبی

سلام این برنامه ماله چه تاریخی بود اسم کسی که سوتی میده چیه این برنامه هنوزم پخش میشه