561 روز

انتظار سخت است. می شود گفت سخت ترین کار دنیا. یعقوب پیغمبر هم که باشی، گاهی حس می کنی کم آورده ای. رسیده ای انتهای خط. می شکنی و زمان می برد تا دوباره برپا شوی. و همه چیز سخت تر می شود اگر هر چه تقلا  کنی، نتیجه ای نگیری و آنوقت مجبور شوی همه چیز را بسپاری به دست زمان. زمانی نامعین که ثانیه به ثانیه اش، کِش می آید و معلوم نیست کِی به سرخواهد آمد. 

+ 561 روز انتظارمان همین روزها به ثمر می نشیند. 561 روز بسیار سخت اما بی نهایت شیرین... . 561 روزی که حتی می توانم ساعت، دقیقه و ثانیه اش را تعیین کنم و بگویم در تک تک این روزها، چه اتفاقات تلخ و شیرینی برایمان رقم خورد. 

/ 10 نظر / 32 بازدید

سربازیش تموم میشع؟ [عینک]

Z213

[تعجب][تعجب][خنثی][خنثی][ناراحت]

par!sa

[دست]

دختر مشرقی

[دست][قلب]

مجید مویدی

انتظار چیز مزخرفیه. دل و روده ی من میاد تو دهنم موقع انتظار... خوشحالم که انتظار شما داره تموم میشه خبرنگار جان؛ تبریک[لبخند]

fateme

مریم خانومی.... خیلی خیلی خیلی مبارکه

دُرد

ترک نویسندگی کردین یا ما رو لایق خوندن نوشته ها نمیدونین؟!